Personeelsbeleid

Aanvang werk/stageplek bij Ons Kindercentrum

Voor aanvang van een stage/werkplek bij Ons Kindercentrum dient de medewerker(ster)een aanvraag te doen voor een VOG.

 Een VOG kun je zien als een certificaat voor goed gedrag. Medewerkers in de kinderopvang moeten een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag hebben. Screeningsautoriteit Justis (onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid) geeft een VOG af als blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen belemmering vormt om een bepaalde taak of functie uit te oefenen.

Na ontvangst van de VOG dient de medewerker zich in te schrijven in het personenregister voor de continue screening. 

Continue screening
Personen die staan ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang worden continu gescreend. Continue screening betekent dat er dagelijks wordt gekeken of mensen die werken in de kinderopvang nieuwe strafrechtelijke gegevens op hun naam hebben staan.

Indien er een bedreiging voor een veilige omgeving voor kinderen lijkt, krijgt de kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau via de gemeente en GGD een signaal. De kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau verzoekt de werknemer of gastouder om een nieuwe VOG aan te vragen. Als er binnen de afgesproken periode geen nieuwe VOG wordt overlegd, mag de betrokken werknemer of gastouder niet meer werken in de kinderopvang.

Na de inschrijving in het personenregister koppelt de houder de stagiaire/medewerker(ster) aan het bedrijf. Na deze laatste stap kan de stagiaire/medewerker(ster) starten bij Ons Kindercentrum.

Pedagogisch werkers
Een pedagogisch werker bij Ons Kindercentrum dient te beschikken over kwaliteiten als:
Een volledige inzet, een veilige sfeervolle omgeving kunnen creëren, persoonlijke aandacht voor het kind hebben en een goede band met ouders kunnen opbouwen . De pedagogisch werkers hebben een belangrijke rol en hun professionele kwaliteiten hebben direct hun weerslag op de kwaliteit van de opvang. Een gevoel van rechtvaardigheid, onbaatzuchtigheid, integriteit en een inspirerende persoonlijkheid zijn en leidinggevende capaciteiten bezitten, zorgen ervoor dat de pedagogisch werker bijdraagt aan de persoonlijkheidsvorming van het kind, dit doet hij/zij door: Het tonen van respect
Een voorbeeld te zijn voor de kinderen.
Haar open houding de behoeftes en kwaliteiten van het kind te zien. Het kind te inspireren en zelfstandigheid en verantwoordelijkheid aan te moedigen. Geduldig, lief en vrijgevig te zijn.

Deskundigheidsbevordering pedagogisch werkers

Ons Kindercentrum biedt haar personeel jaarlijks een cursus of opleiding aan ter bevordering van de deskundigheid . leder jaar doen de pedagogisch werkers de (door de overheid verplicht gestelde)EHBO cursus. Daarnaast volgen de werknemers ieder jaar een inhoudelijke cursus of training omtrent het beleid t.a.v organiseren activiteiten, risico en veiligheid binnen de buitenschoolse opvang. Ons pedagogisch coach maakt elk jaar een plan van scholing. In ons opleidingsplan kunt u lezen waarin zij worden geschoold.

Pedagogisch coach

Ons Kindercentrum heeft een pedagogisch coach in dienst. De pedagogisch coach zorgt voor het verbeteren van de pedagogische kwaliteit en professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. In het coachingsplan kunt u lezen hoe dit erin de praktijk uitziet.

Stagiair(e)s

Voordat een stagiaire aangenomen wordt, vindt er een informatief gesprek plaats waarbij er over en weer goed bekeken wordt of Ons Kindercentrum de juiste plek is voor de student. Het is een bewuste keuze om met stagiaires te werken .Stagiaires krijgen de gelegenheid zich open te stellen voor de visie en werkwijze van Ons Kindercentrum en zij kunnen ervaren of de werkwijze aansluit bij hun eigen visie. De veelzijdigheid aan activiteiten en achtergrondinformatie die zij op doen leveren voor de stagiaires een waardevolle bijdrage aan hun leerproces op. Ons Kindercentrum is een erkend leerbedrijf en onderhoudt contact met de opleidingen via onze praktijkopleiders, de consulenten van Calibris, Aequor en werkveldbijeenkomsten .

De positie van de stagiair(e) (BOL)

BOLbetekent:BeroepsOpleidendeLeerweg.BOL-leerlingen gaan drie dagen per week naar school en lopen twee dagen per week stage. Zij zijn in school vakanties in principe vrij
De stagiair(e) heeft in het werk niet dezelfde verantwoordelijkheid als de pedagogisch werkers. De stagiair(e)s zijn boventallig. In het stage contract staan afspraken betreffende de taken en verantwoordelijkheden van de stagiair(e) evenals de werktijden, vrije dagen,vakantiedagen etc.
Een goede afstemming tussen theorie en praktijk is van wezenlijk belang voor het leerproces van de stagiair(e). Zij voeren werkzaamheden en opdrachten uit die passen bij de opleiding en het niveau van de opleiding. Hierin worden zij begeleid door de pedagodisch werkers op de werkvloer en de praktijkopleiders (begeleiding -en beoordelingsgesprekken) .
Ons Kindercentrum met stagiair(e)s van de volgende opleidingen:

PW:Pedagogisch Werker, 3 en 4 jarige opleiding.
HW Helpende Welzijn, 2-jarige opleiding.
HBO-Pedagogiek of andere opleidingen gerelateerd aan het werkveld en/of de doelgroep .

De positie van een BBL/EVC leerling

BBLbetekent:BeroepsBegeleidendeLeerweg.BBL-ers gaan een dag per week naar school en zijn werkzaam in de kinderopvang. EVCbetekent: eerder verworven competenties. Mensen die een EVC- traject doen hebben meestal vanuit eerdere opleidingen kennis en ervaring opgedaan. Er wordt een portfolio gemaakt dat beoordeeld wordt door een commissie. Aan de hand hiervan wordt besloten welke deelcompetenties er nog behaald moeten worden. Een EVC-traject duurt meestal een jaar .
De BBL/EVC leerling werkt net als een pedagogisch werker volgens de CAO kinderopvang. Zij krijgen de mogelijkheid om binnen Ons Kindercentrum werkend te leren. Het inwerkprotocol wordt gebruikt en daarnaast de opdrachten die gelden voor de opleiding.

Protocol inwerken nieuwe medewerker

Protocol personeel