Meldcode Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang

Helaas hebben we ook in de kinderopvang te maken met kindermishandeling en seksueel misbruik. Kinderopvangorganisaties en hun medewerkers werken verplicht met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en vanaf 1 januari 2019 ook met het bijbehorende afwegingskader. Daarnaast geldt er een meldplicht. Tezamen met het stappenplan ‘hoe te handelen in het geval seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling’, vormen deze het ‘Protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang’.

Afwegingskader meldcode

Vanaf 1 januari 2019 geldt de verbeterde meldcode kindermishandeling voor de kinderopvang. Nieuw in de meldcode is het afwegingskader.

Meldplicht

In de kinderopvang geldt een meldplicht wanneer er aanwijzingen bestaan van een geweld- of zedendelict tegen een kind door een medewerker. Deze meldplicht houdt in dat de houder vermoedens moet melden bij de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur overlegt met de houder of er aangifte moet worden gedaan bij de politie. Vermoedt een medewerker dat de houder zich schuldig maakt aan een geweld- of zedendelict? Dan moet de medewerker aangifte doen bij de politie. Ook kan hij/zij contact opnemen met de vertrouwensinspecteur.

Protocol en meldcode stap voor stap

In het protocol schrijft de meldcode schrijft stap voor stap voor welke acties pedagogische medewerkers en kinderopvangorganisaties moeten ondernemen als zij kindermishandeling vermoeden. In het protocol zijn drie verschillende routes opgenomen. Hieronder vindt u een kort overzicht van de stappen die in elke route worden genomen.

• Route 1: bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

• Route 2: bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een medewerker kinderopvang jegens een kind

• Route 3: bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling

Aandachtsfunctionaris

De aandachtsfunctionaris van Ons Kindercentrum is D. van Ingen. Als u vragen heeft kunt u zich tot haar wenden. Zij is één van de houders en staat borg voor het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling bij Ons Kindercentrum. Zij heeft als aandachtsfunctionaris tevens contact met externe partijen als bijvoorbeeld Veilig Thuis. Alle medewerkers van Ons Kindercentrum zijn daarnaast aanspreekbaar en op de hoogte van de meldcode.

Hieronder vindt u het protocol

http://www.onskindercentrum.nl/wp-content/uploads/2020/04/meldcode-2020.pdf