Kwaliteitszorg

Bij Ons Kindercentrum hechten wij veel waarde aan kwaliteit en veiligheid. Om deze kwaliteiten te kunnen waarborgen, maken we gebruik van het pedagogisch beleidsplan, beleid veiligheid- gezondheid, meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, beleid grensoverschrijdend gedrag, beleid personeel en beleid privacy. Onze ouders fungeren als klankbord en kunnen met ons in gesprek over de dagelijkse gang van zaken.