Beleid Veiligheid en gezondheid

Bij Ons Kindercentrum wordt veel in de vrije natuur gespeeld. In onze visie past een natuurlijke speelomgeving, natuurlijke materialen.  

We leren kinderen zich bewust te worden van de gevaren en hoe om te gaan met hetgeen gespeeld wordt en kan worden. De groepsleiding wijst kinderen op regels en veilig spelen. Een boomwortel, oneffenheid, natte plek e.d. komen we tegen. Opletten waar je loopt, kijk waar je speelt en kom naar een leidster als er iets is waarvan je denkt dat het gevaarlijk kan zijn. (Een kind vindt een stuk glas, zwerfvuil of een spijker bijv.).

 In verband met de veiligheid en gezondheid van de kinderen en medewerkers, zijn de volgende zaken geregeld:

 • In ons beleid worden grote risico’s onderkend en worden maatregelen getroffen, kleine risico’s worden in het kort beschreven.
 • Er is op alle opvang plekken een risico inventarisatie veiligheid en gezondheid aanwezig. De risico inventarisatie is een levend orgaan. Met grote regelmaat, minimaal 1x per jaar of bij wijziging in /of buiten het pand, wordt de lijst bekeken en besproken met alle medewerkers. Zijn er wijzigingen in of om het pand wordt dit meegenomen in de inventarisatie. Hierna wordt het plan van aanpak gewijzigd.
 • Er wordt een logboek bijgehouden met actiepunten, deze punten worden besproken in de vergadering. Bij een groot risico wordt er direct actie ondernomen door de directie. Groepsleiding belt directie, directie neemt de stap die nodig is. 
 • Alle ouders worden tijdens de rondleiding en het intakegesprek geïnformeerd over onze manier van werken en de risico inventarisatie.(zie kopje nieuwe ouders)
 • Met grote regelmaat worden de regels met de kinderen besproken. In de agenda op de groep staat de datum vermeld.
 • Onze regels kunt u lezen onder het kopje informatie nieuwe ouders op de website.
 • Alle medewerkers zijn in het bezit van een geldig EHBO diploma
 • laatste regels en informatie omtrent corona kijk op de site van de Rijksoverheid.
 • Voor alle kinderen en medewerkers is er een protocol grensoverschrijdend-gedrag
 • Indien conform de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in Ons Kindercentrum aanwezig is, is achterwacht geregeld.
  Op het werkrooster staat vermeld wie op welke dag als achterwacht te bereiken is en in geval van calamiteit binnen 15 minuten aanwezig kan zijn in Ons Kindercentrum . In de situatie dat er slechts één pedagogisch medewerker aanwezig is in het kindercentrum vanwege de drie-uursregeling, wordt een extra volwassenen ingezet. De directie van Ons Kindercentrum, Patty en Daisy van Ingen, zijn dagelijks van 8.00 tot 18.30 uur bereikbaar.

Belangrijke punten omtrent Gezondheid:

Er zijn papieren handdoeken aanwezig, na eenmalig gebruik weggooien.

Handen wassen na bezoek toilet.

Vaatdoekjes en theedoeken worden dagelijks vervangen.

Op locatie zijn geen giftige planten aanwezig.

Er komen geen huisdieren in de keuken.

Ouders worden geattendeerd op controle teken na het spelen in een bosrijke omgeving.

Tijdens hete dagen zorgen wij voor voldoende schaduw en extra vocht.

Wij smeren kinderen bij warm weer meerdere malen per dag in.

Wij informeren ouders omtrent het dragen/ meegeven van passende kleding bij het weer.

 

Belangrijke punten omtrent veiligheid:

De voordeur heeft een haak.

We leren kinderen omgaan met het gevaar van deuren.

Alle ramen/deuren hebben veiligheidsglas.

Stopcontacten zijn beveiligd.

Er wordt koud water gebruikt bij drinken thee.

Er wordt gekookt onder toezicht.

We leren kinderen werken met messen en gereedschap.

We leren kinderen spelen in de natuur en de hierbij behorende gevaren.

Kinderen mogen niet klimmen op de boten en aanhanger.

We leren de kinderen op een veilige manier vuur maken.( zie kopje nieuwe ouders)

We leren de kinderen veilig om te gaan met het klimmen in bomen (zie kopje nieuwe ouders)

Er zijn kleurcodes voor het zelfstandig leren buiten spelen.(zie kopje nieuwe ouders)

Er zijn regels omtrent spelen bij water.

We leren kinderen de regels van het verkeer.

Er zijn regels omtrent het gebruik van de trampoline.

 

De jaarlijkse grote risicoinventarisatie is in februari 2022 uitgevoerd en geëvalueerd.

Actieplan gezondheid

Actieplan veiligheid