Beleid Veiligheid en gezondheid

Bij De Molen – Ons Kindercentrum wordt veel in de vrije natuur gespeeld. In onze visie past een natuurlijke speelomgeving, natuurlijke materialen.  

We leren kinderen zich bewust te worden van de gevaren en hoe om te gaan met hetgeen gespeeld wordt en kan worden. Leidsters wijzen kinderen op regels en veilig spelen. Een boomwortel, oneffenheid, natte plek e.d. komen we tegen. Opletten waar je loopt, kijk waar je speelt en kom naar een leidster als er iets is waarvan je denkt dat het gevaarlijk kan zijn. (Een kind  vindt een stuk glas, zwerfvuil of een spijker bijv).

 In verband met de veiligheid en gezondheid van de kinderen en medewerkers, zijn de volgende zaken geregeld:

 • In ons beleid worden grote risico’s onderkend en worden maatregelen getroffen, kleine risico’s worden in het kort beschreven.
 • Er is op alle opvang plekken een risico inventarisatie veiligheid en gezondheid aanwezig. De risico inventarisatie is een levend orgaan, met grote regelmaat, minimaal 1x per jaar of bij wijziging in en /of buiten het pand, wordt de lijst bekeken en besproken met alle medewerkers, zijn er wijzigingen in of om het pand wordt dit meegenomen in de inventarisatie. Hierna wordt het plan van aanpak gewijzigd.
 • Er wordt een logboek bijgehouden met actiepunten, deze punten worden besproken in de vergadering. Bij een groot risico wordt er direct actie ondernomen door de directie. Groepsleiding belt directie, directie neemt de stap die nodig is, bellen arts, bellen ouders. Bij levensbedreigende situaties zal de groepsleiding altijd direct 112 bellen en hierna de directie informeren.
 • De Molen – Ons Kindercentrum is een opvang met dieren op het buitenterrein. Voor dit buitenterrein en de bijbehorende veiligheid en gezondheid gevaren is er een extra agrarisch protocol beschreven. U kunt dit lezen op onze website. Voor alle kinderen die helpen bij de verzorging van de dieren is er een overal en zijn er laarzen aanwezig.
 • Alle ouders worden tijdens de rondleiding en het intakegesprek geïnformeerd over onze manier van werken en de risico inventarisatie.(zie kopje nieuwe ouders)
 • Met grote regelmaat worden de regels met de kinderen besproken. In de agenda op de groep staat de datum vermeld.
 • Onze regels kunt u lezen bij de protocollen op de website.
 • Alle medewerkers zijn in het bezit van een geldig EHBO diploma
 • Indien conform de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in De Molen – Ons Kindercentrum aanwezig is, is achterwacht geregeld.
  Op het werkrooster staat vermeld wie op welke dag als achterwacht te bereiken is en in geval van calamiteit binnen 15 minuten aanwezig kan zijn in De Molen – Ons Kindercentrum . In de situatie dat er slechts één pedagogisch medewerker aanwezig is in het kindercentrum vanwege de drie-uursregeling, wordt een extra volwassenen ingezet. De directie van De Molen – Ons Kindercentrum, Patty en Daisy van Ingen, zijn dagelijks van 8.00 tot 18.30 uur bereikbaar.

Belangrijke punten omtrent Gezondheid:

Er zijn papieren handdoeken aanwezig, na eenmalig gebruik weggooien.

Handen wassen na bezoek toilet.

Elke dag heeft een andere kleur handdoek.

Vaatdoekjes en theedoeken worden dagelijks vervangen.

Zand in zandbakken worden jaarlijks vervangen.

Op locatie zijn geen giftige planten aanwezig.

Er komen geen huisdieren in de keuken.

Ouders worden geattendeerd op controle teken na het spelen in een bosrijke omgeving.

Tijdens hete dagen zorgen wij voor voldoende schaduw en extra vocht.

Wij smeren kinderen bij warm weer meerdere malen per dag in.

Wij informeren ouders omtrent het dragen/ meegeven van passende kleding bij het weer.

Alle dieren staan onder toezicht van de dierenarts.

 

Belangrijke punten omtrent veiligheid:

De achterdeur heeft een haak.

We leren kinderen omgaan met het gevaar van deuren.

Alle ramen/deuren hebben veiligheidsglas.

Stopcontacten zijn beveiligd.

De molen draait nooit tijdens BSO uren.

Er wordt koud water gebruikt bij drinken thee.

Er wordt gekookt onder toezicht.

We leren kinderen werken met messen en gereedschap.

We leren kinderen spelen in de natuur en de hierbij behorende gevaren.

Kinderen mogen niet klimmen op het dak van de hut.

Kinderen mogen niet klimmen in de mast van de boot.

Voorafgaande aan de opvang wordt het zand rond het schip ontdaan van gevaarlijke voorwerpen.

We leren de kinderen op een veilige manier vuur maken.

Er zijn kleurcodes voor het zelfstandig leren buiten spelen.(zie kopje nieuwe ouders)

Er zijn regels omtrent spelen en/of spelen bij water.

We leren kinderen de regels van het verkeer.

 

De jaarlijkse grote risicoinventarisatie is in februari 2020 uitgevoerd en geëvalueerd.

Actieplan gezondheid

Actieplan veiligheid